Mõttetalgud Peedul

1. mail 2009 kogunesid mõttetalgulised ka Peedu lasteaias. Töö toimus kolmes vestlusringis:
Kuidas arendada ja väärtustada Eesti mainet?
Kuidas muuta Eesti haridussüsteemi?
Kuidas arendada ja parandada elukeskkonda Peedul?

Kokkuvõte vestlusringist „Kuidas arendada ja väärtustada Eesti mainet?“

EESTVEDAJA: Indra Tago, indratago@hot.ee
OSALEJAD:
1.Indra Tago
2.Edith Groote
3.Ingrid Raadom
4.Kärt Johanson
5.Tõnis Mägi
6.Ester Muni
7.Anna-Liisa Särg
8.Helli-Tiiu Särg
9.Hain Särg
10. Mirt Mägi

ARUTELU JA KÕLAMA JÄÄNUD MÕTTED
Tuleks koguda rohkem ideid
Tuleks muuta Eesti õhk puhtamaks
Tuleks ehitada tuulikautod
Tagada korralik regulaarne ühistransport
Väärtustada perede elu Eestis
Anda noortele maal kasutamiseks riigimaad kodude loomiseks
Prügimajanduse korrastamine
a)täisealine elanikkond maksustada prügimaksuga (k.a. pensionärid)
b)konteinerid paigutada üle maa, nii et poleks põhjust viia oma prügi metsa
c)leida ideid, et inimesed oleksid rõõmsamad, sallivamad, hoolivamad jne.

Kokkuvõte vestlusringist “Kuidas muuta Eesti haridussüsteemi?”

EESTVEDAJA: Indra Tago, indratago@hot.ee
OSALEJAD:
1.Indra Tago
2.Edith Groote
3.Ester Muni
4.Anna-Liisa Särg
5.Helli-Tiiu Särg

LAHENDUSED:
Mida saan mina teha?
– võin läbi viia koolitusi.
Mida saame teha koos lähima kogukonnaga/ kaasamõtlejatega?
– viia läbi lastevanemate koolitusi.
Kui eelnevast ei piisa, mida saaks teha riik/ühiskond küsimuse lahendamisel?
– uuendada õppekavasid.

TEEMAD/MÄRKÕNAD (mis jäid vestluses kõlama):
Õpilane peab olema keskmes.

ARUTELU JA KÕLAMA JÄÄNUD MÕTTED
1.Abiõpetajad riigi palgale.
2.Diferentseeritud lähenemine lastele.
3.Riigieksamid kaotada, jätta alles koolieksamid.
4.Õpetajate hoiakute muutmine, sh. õpetajakoolituse õppekavade muutmine lastekesksemaks.
5.Tugisüsteemid nõustamiskeskuste alluvusse, et psühholoogid saaksid nõustada ka juhtkonda ja oleksid oma tegevuses sõltumatud, saaksid kaitsta laste huve juhtkonnaga vastuollu minemata.
6.Ainekavade mahu vähendamine. Luua koolidele vabamad käed nende valikul.
7.Kaotada koolide pingeread.
8.Toimivaid koole ei tohi kergekäeliselt sulgeda.
9.Lastevanemate koolitus kohustuslikuks.
10. Rohkem raha hariduse ja kultuuri toetamiseks.

Kokkuvõte vestlusringist „Kuidas arendada ja parandada elukeskkonda Peedul?“

EESTVEDAJA: Ülle Särg, peedu.koolike@mail.ee
OSALEJAD:
1.Indra Tago
2.Edith Groote
3.Ingrid Raadom
4.Kärt Johanson
5.Tõnis Mägi
6.Ester Muni
7.Anna-Liisa Särg
8.Helli-Tiiu Särg
9.Hain Särg
10.Mirt Mägi

LAHENDUSED:
Peedu arengukava koostamine ja meeskonnatöö koordineerimine (Ü. Särg).

Mida saame teha koos lähima kogukonnaga/ kaasamõtlejatega?
– projektide koostamine, et raha saada mõtete elluviimiseks.

Kui eelnevast ei piisa, mida saaks teha riik/ühiskond küsimuse lahendamisel?
– moraalselt toetada ja kaasrahastada.

TEEMAD/MÄRKÕNAD (mis jäid vestluses kõlama):
Kuidas saaks taastada kultuuriloolisi paiku Peedul (eelkõige kuulsat kirjanike suvilat)?

ARUTELU JA KÕLAMA JÄÄNUD MÕTTED
Peedu tulevikuga seoses esitati järgmisi küsimusi ja pakuti lahendusideid:
1.Kuidas saaks taastada kultuuriloolisi paiku? Näiteks kuulus kirjanike suvila. – T. Mägi
Lahendused:
a) kultuuriinimeste teavitamine probleemist ja mõttetalgutele kutsumine;
b) võtta ühendust Tartu Ülikooliga;
c) algatada allkirjade kogumist maja „päästmiseks”;
d) viia probleem meediasse;
e) kutsuda neid, kes majaga seotud on olnud, seltsi asutama;
f) kirjutada europrojekt kirjanike maja tagasisaamiseks;
g) koguda annetusi maja ostmiseks ja renoveerimiseks;
h) leida majale parim kasutusvõimalus;
j) kasutada maja Vapramäe-Vellavere Sihtasutuse keskusena;
k) kasutada maja loomeinimeste pansionaadina;
l) kuulutada kirjanike maja muinsuskaitse objektiks.

2.Kuidas taastada vesiveski? – T. Mägi

3.Kuidas taastada kunagised öökino traditsioonid? – T. Mägi

4.Kuidas taastada Peedu kool? – T. Mägi, A.-L. Särg
Asutada nn. looduskool järgmiste vahenditega:
a) heategevuslike annetuste abiga või KOV ja maavalitsuse abiga (H.-T. Särg);
b) projektirahadega;
c) kooli ehitamine lasteaia krundile, et nad toimiksid ühise kompleksina;
d) TÜ Õpetajate seminar võiks kasutada kooli praktikabaasina;
e) asutada erakoolina, näiteks Waldorfkool;
f) koolivaheaegadel võiks kasutada ruume laagrite majutuskohana;
g) kaardistada Peedul tegelikult elavad kooliealised õpilased.

5.Kuidas muuta Peedu turvalisemaks? – Ü. Särg
Lahendused:
Naabrusvalve; elektrikaablid maa alla.

6.Kuidas parandada peedulaste varustamist esmatarbekaupadega? – Ü. Särg
Lahendused:
a) lasteaia köögi baasil kulinartoodete või valmistoidu müük ettetellimise alusel;
b) võiks registreerida ostusoovid ja vastastikuse abistamise korras organiseerida toomine Peedule;
c) tuleb rajada Peedule pood;
d) teisaldatav müügikiosk ühistu põhimõttel;
e) autokauplus-teenus;
f) Peedu turg vanu traditsioone järgides;
g) rohevahetus.

7.Kuidas parandada ühendust tõmbekeskustega? – Ü. Särg
Lahendused:
a) rongiliiklus käima panna (sh. perroonid kõrgemaks ehitada);
b) käima panna minirongid või rööbastrammid;
c) märgukirjad edelaraudteele.

8.Kuidas saada omavahel tuttavaks?
Lahendused:
Korraldada sagedamini ühiseid üritusi, nt. teemaõhtud kirjanike maja õuel, üritused laululaval, spordivõistlused, jt. – üritustel panna nimesildid rinda.

9. Kuidas viia Peedut puudutav info kõigini?
Lahendused:
a) luua avatud foorum koduleheküljele;
b) koduleheküljele ürituste kalender;
c) ürituste info varajane avalikustamine;
d) igasse postkasti infoleht;
e) aeg-ajal anda välja Peedu ajalehte;
f) bussipeatustesse jm. üldkäidavatesse kohtadesse infostendid.

10. Kuidas siduda peedulasi oma kodukohaga ja aktiviseerida seltsielu? – E. Groothe
Lahendused:
a) küsitlus, mis inimesi huvitab, nt. e-formularis vastamisega;
b) rajada lasteaia abihoonesse jõusaal;
c) rulluisu jm. sporditarvete laenutamine;
d) ühised üritused lastele.

Kommenteerimine on suletud